Balloon-Simple-ArrowNon
Autoglym Coating pakket|Autoshop.nl
Autoglym Coating Kit
0 Review | Review toevoegen
Autoglym Ceramic Coating Kit, inhoud: UHD Preparation,UHD Ceramic Coating, Polish Application, Polish Applicator, Microvezeldoek groen,Finishing Cloth

Artikelnummer

SKUAG

€ 79,00
Prijs per Pakket
Aantal: 
Bestellen
 

Hazard Statements (CLP)

001 226 304 318 336
 • Gevaar
 • H226 Ontvlambare vloeistof en damp
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310 NA INSLIKKEN onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
 • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331 GEEN braken opwekken.

Sorteren op:

Review toevoegen

Geen reviews gevonden.