Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Autoshop.nl gevestigd te Hengelo.


Artikel 1. Algemeen 
1. Autoshop.nl houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van autoaccessoires, autohifi, autonavigatie, telecommunicatie, fietsaccessoires, aanhanger, camper en caravanonderdelen, accesoires,multimedia producten, en dienstverlening op dit gebied, één en ander in de ruimste zin. Deze producten uit bovengenoemde productgroepen worden uitgeleverd door autoshop.nl te Hengelo aan de consument of bedrijf hierna te noemen afnemer.
2. Autoshop.nl houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.
3. Het is uitdrukkelijk verboden om het logo van autoshop.nl te gebruiken zonder toestemming van Autoshop Nederland/Benelux voor reclame, drukwerk doeleinden in media,internet,tv,radio in de ruimste zins des woord.
 
Artikel 2. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
Producten: Autohifi, kleding, auto accessoires, autonavigatie, motor accessoires, fietsen, kleding accessoires, camper & aanhanger onderdelen en accessoires,multimedia producten, telecom & accessoires, en aanverwante artikelen in de breedste zin des woords.
Documentatie: de door Autoshop.nl ter beschikking gestelde documentatie en/of handleidingen bovengenoemde omschrijvingen van product groepen voor gebruik door autoshop.nl aangeleverd is niet aansprakelijk voor eventuele fouten welke worden gemaakt door montage of gebruik wat in documenten,folders,hadleidingen of montagevoorschriften staat voorgeschreven.
Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Autoshop.nl aan afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, opdracht bevestigingen, prijslijsten, facturen, email, fax op aanvraag, faxen en brieven.
Overmacht: elke van de wil van autoshop.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Autoshop.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie van Autoshop.nl of haar toe-leveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatie storingen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.


Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Autoshop.nl en afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door Autoshop.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, tot standkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten 
1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Autoshop.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijswijzigingen en drukfouten voor behouden,mochten er prijswijzigingen of drukfouten zich bevinden in het aangeboden assortiment op internet bij Autoshop.nl krijgt u daar binnen 24 uur bericht van, waarbij de order tevens komt te vervallen. 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien de order aan Autoshop.nl is betaalt . De goederen zijn uitsluitend online te bestellen en niet in de winkel af te halen of in de shop te koop.
3. Alle opgaven door Autoshop.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Autoshop.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Autoshop.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt middels aangegeven betalingsmiddelen op internet.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen 
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Autoshop.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen 
1. Een door Autoshop.nl opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers aan Autoshop.nl .
2. Indien Autoshop.nl voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Autoshop.nl.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Autoshop.nl derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Autoshop.nl voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schade vergoeding ter zake.
6. Autoshop.nl heeft ten alle tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico 
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Autoshop.nl de wijze van verzending.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Autoshop.nl zal afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en afnemer zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
4. Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Autoshop.nl is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annulering kosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.
 
Artikel 8. Retourgarantie 
Afnemer – in de hoedanigheid van consument of bedrijf - heeft het recht de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst als
het in delen wordt verzonden na het laatste artikel aan Autoshop.nl te retourneren. Autoshop.nl zal als dan aan afnemer de ontvangen (koop)som retour betalen
minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:
1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik.
2. De betreffende producten moeten in het desbetreffende bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt.
3. Software waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen.
4. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retour zending.
5. De retourzending moet uiterlijk op de 8e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van Autoshop.nl zijn.
6. De kosten van frankering van de retourzending zijn ten aller tijden voor afnemer mits in overleg met autoshop.nl, ongefrankeerde paketten worden niet door Autoshop.nl in ontvangst genomen.
7. Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn;
8. Retournering van Software is niet mogelijk

Artikel 9. Verzuim/ontbinding 

1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebreke stelling in verzuim en is Autoshop.nl gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samen hangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij autoshop.nl binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Autoshop.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door afnemer voldoende zeker is gesteld.
3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Autoshop.nl op grond van de wet en de Overeenkomst.
4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 9.1 of (II) 9.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Autoshop.nl op afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van Autoshop.nl op afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Autoshop.nl gerechtigd de afgeleverde producten terug te nemen. In verband daarmee zal autoshop.nl en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Autoshop.nl in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van het terug halen zijn voor afnemer.
 
Artikel 10. Garanties 
1. Indien Autoshop.nl producten aan afnemer aflevert, die het van haar leveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Autoshop.nl nimmer tot een verder gaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contract voorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend, uitsluitend aan van Autoshop.nl Reclamaties welke door het aangesloten verkooppunt van Autoshop.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Autoshop.nl in behandeling te worden genomen.
3. Accessoires, software en kleding die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
4. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Autoshop.nl en de aangesloten verkooppunten garantie verlenen of kan Autoshop.nl - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoerleggen.
 
Artikel 11. Eventuele software van een leverancier van Autoshop.nl 
Indien een leverancier van Autoshop.nl het recht tot het gebruik van Software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruik - of licentie - overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van Autoshop.nl , zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijde-stelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. Autoshop.nl zal afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle Producten blijven eigendom van Autoshop.nl , niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Autoshop.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, over gedragen onder de voorwaarde dat afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
2. Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Autoshop.nl eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de desbetreffende Afnemer normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
3. Indien en zolang Autoshop.nl eigenaar van de producten is, zal Afnemer Autoshop.nl onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal afnemer Autoshop.nl als eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.
4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom -) rechten van Autoshop.nl . Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.
 
Artikel 13. Auteursrecht en Intellectuele Eigendomsrechten 
1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle accessoires in de breedste zin des woord van alle ter verkoop aangeboden product groepen onder Autoshop.nl , Documentatie en foto's of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die Autoshop.nl aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Autoshop.nl en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij Autoshop.nl en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Autoshop.nl of diens toeleveranciers kunnen bevatten en afnemer verbindt zich als dan deze producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
3. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aan gebrachte merk - en of herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteurs- rechten, merken etc daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheim houding van eventuele software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
4. Het is Autoshop.nl, leveranciers van en - of Autoshop.nl toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van eventuele software.
5. Autoshop.nl verklaart dat naar beste weten de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten,kan Autoshop.nl zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 
6. Afnemer Autoshop.nl onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendoms rechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen Autoshop.nl bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Autoshop.nl zijn edewerking verlenen.
7. De op internet afgebeelde foto's en afbeeldingen alsmede het logo van autoshop.nl zijn middels het auteursrecht in Nederland verboden te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden voor reclame e.d. in de breedste zin des woord op internet of andere media doeleinden.
 
Artikel 14. Prijzen 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Autoshop.nl , uitgedrukt in Euro's, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het esbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Autoshop.nl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Autoshop.nl het recht de daaruit voort vloeiende kosten aan afnemer door te berekenen.
3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen bindt Autoshop.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 
Artikel 15. Betaling 
1. Afnemer betaalt de goederen middels de door Autoshop.nl aangegeven betaalmogelijkheden.
2. Alle aan Autoshop.nl in rekening gebrachte bedragen zullen middels de aangegeven betaalmogelijkheden direct aan Autoshop.nl worden voldaan.
3. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Autoshop.nl op te schorten.
 
Artikel 16. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 
1. Autoshop.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
2. Autoshop.nl is niet aansprakelijk, nog op grond van de wet, nog uit overeenkomst, voor zijn. gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijk heid van Autoshop.nl te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig procent) van de op grond van een Overeenkomst door Autoshop.nl en het desbetreffende verkooppunt onder Autoshop.nl aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per product of dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van het desbetreffende verkooppunt onder Autoshop.nl in geen geval meer bedragen dan de prijs (inclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Autoshop.nl in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Autoshop.nl (of van haar leidinggevend personeel), zal afnemer Autoshop.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij of zij autoshop.nl alle schade vergoeden die Autoshop.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 
Artikel 17. Overmacht 
1. Indien Autoshop.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade -)vergoeding, ook niet als Autoshop.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Autoshop.nl zal afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.
 
Artikel 18. Verplichtingen van Afnemer 
1. Afnemer zal aan Autoshop.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Autoshop.nl benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
2. Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de bovengenoemde omschrijving van de product groepen ten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie, en van de door het verkooppunt onder Autoshop.nl te verlenen diensten, als mede voor toe te passen administratie - en berekenings- methoden en voor het beveiligen van gegevens.
3. Indien is overeengekomen dat Afnemer producten uit bovengenoemde roductgroepen bovengenoemde producten, ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Autoshop.nl en - of het desbetreffende verkooppunt staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft het verkooppunt onder Autoshop.nl het recht om extra kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 19. Overdracht van rechten en verplichtingen 
1. Het is Autoshop.nl toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Autoshop.nl worden overgedragen zal Autoshop.nl onder afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Autoshop.nl is in dat geval niet tot enige schade vergoeding ter zake gehouden.
2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Autoshop.nl .

Artikel 20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voor- geschreven bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Zutphen.